WK 699 Solo (Aufarbeitung + Neubezug)

WK 699 Solo (Aufarbeitung + Neubezug)